Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  čtvrtek, 21.9.2023   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 4734 ks • cena: 9542954.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Ceník 2023

Aktualizace
FIRE-NX 06/2023


Podrobnejší informace


PTV
Požárně technické vlastnosti látek
cena: 2904.00 sleva 10%
naše cena 2613.00 Kč (ušetříte 291 Kč)

objednat

Databáze požárně technických látek.
Zdroje: "černé knihy
Pomůcka pro velitele zásahu

Kemler

kde jsou uvedeny skupiny látek podle kódů nebezpečnosti látek (Kemler)

Bezpečnostní informace

zde jsou uvedeny souhrnně bezp. informace pro vybranou skupinu látek podle kódu Kemler.

UN-nr.- Identifikační číslo látky podle platných mezinár. dohod

Výstražné tab. - podle mezinár. dohod ADR, RID

ADR,RID - zatřídění látky do skupiny vyjmenování látek podle platných mezinár. dohod ADR, RID

Diamant

- modrá zdraví - kódové značení st. nebezpečí poškození zdraví
- červená - požár - nebezpečí vzniku požáru
- žlutá- reakce - nebezpečí vzniku spontánní reakce

(u všech kódů 0..4 platí - čím vyšší číslo tím vyšší riziko)

- bílá-další - upozornění na další nebezpečnou vlastnost látky

prázdné pole - není další nebezpečí
W - látka nesmí přijít do styku s vodou
R - radioaktivní látka
O - silné oxidační činidlo

HAZCHEM - Hasit - doporučené hasivo
- Reakce - upozornění na další možné neb. reakce látky (rozklad, polymerace)
- Ochrana osob - doporučená ochrana nasazených osob
Úplná - celotělový ochranný oděv, dýchací přístroj, rukavice
DT - stačí prac. pož. oblek, dýchací přístroj, rukavice
DT jen - ochranné pomůcky dle DT jen při požáru, úniku látky
- Únik - doporučení činnosti při úniku látky
Ohradit - všemi dostupnými prostředky je potřeba zabránit úniku látky do vodotečí nebo kanalizace, místo úniku ohradit
Ředit - látku je možné po dohodě se správcem kanalizací, popř. vodotečí zředit velkým množstvím vody a spláchnout do kanalizace
- Evak. - posouzení otázek evakuace civilního obyvatelstva z okolí nehody

Homel - upozornění na další informace v kartotéce HOMEL, uvedené číslo označuje číslokarty v kartotéce.

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2023, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 12.9.2023