Modulový systém

                   

EURO-NX

MODUL NX-€C5

Autor modulu : Ing. Radim Bochňák, CSc.

http://www.e-riziko.cz

info@bochnak.cz

červen 2005

 

 

Zpracováno podle

 

ČSN EN 1991-1-2:2002. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1.2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. (73 0035)

 

ČSN P ENV 1995-1-1: 1993. NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.   

 

ČSN P ENV 1995-1-2: 1994. NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Část 1.2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

 

 

Obsah

 

Instalace modulu NXEC5                                                                                            3

1. Modul NXEC5 – Start                                                                                            4

1.1 Spuštění modulu                                                                                                    4

1.2 Ukončení aplikace                                                                                      4

 

2. Projekt                                                                                                                   5       

2.1 Aktualizace projektu                                                                                               5

2.2 Požární úsek                                                                                                         6

2.2.1 Parametry požárního úseku                                                                                 6

 

3. Analýza konstrukčního prvku                                                                                  10

3.1 Parametry konstrukčního prvku                                                                            10

3.1.2        Parametry konstrukčního prvku pro analýzu za běžné teploty a za požáru  13

3.1.3        Přehled formulářů pro jednotlivé zatěžovací případy                            14

3.1.3.1  Ohyb                                                                                                             14      

3.1.3.2  Smyk                                                                                                             14

3.1.3.3  Vzpěrný tlak                                                                                                  16

3.1.3.4  Tah                                                                                                                17

 

4. Posouzení požární odolnosti dřevěných prvků                                                         17

4.1 Výstupní sestava                                                                                                  19

 

5. Databáze                                                                                                               21

5.1 Tabulka výhřevností látek                                                                                      21      

5.2 Tabulka konstrukčních materiálů                                                                           21      

 

6. Nastavení NXEC5                                                                                                 22                             

                              

 

           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace modulu NXEC3

 

Distribuce obsahuje instalační DISKETu START pro CD, která je aktivována pro danou distribuci. Dále CD, který obsahuje software s moduly pro NXEC5.

 

Postup instalace:

 

-         vložit do CD-ROM       mechaniky distribuční CD (obsahuje soubor SETUPXRB.EXE)

-         vložit do disketové mechaniky instalační disketu s označením DISKETA START pro CD  (obsahuje instalační modul soubor INSTAL32.EXE)

 

-         z diskety spustit instalační modul INSTAL32.EXE

-         program automaticky spustí standardní SETUP z CD

 

V případě, že instalujete modul na počítač, kde nebyl  NXEC5 nikdy instalován  nechejte při dotazu zda “Vytvořit databázi“ políčko zaškrtnuté. (Pokud necháte políčko prázdné, nebude instalace kompletní a po spuštění modulu se objeví chybové hlášení, že nelze otevřít databázi)

 

Pokud modul pouze reinstalujete a na počítači již existuje, včetně hotových projektů v databázi, pak při dotazu “Vytvořit databázi“ nechejte zaškrtávací políčko prázdné, aby nedošlo k přepisu uživatelských projektů prázdnou databází.

 

Při instalaci doporučujeme zachovat přednastavenou cílovou složku

 

C:\Program Files\Bochnak\Euro-nx

 

Databáze se automaticky nainstaluje do složky

 

C:\Program Files\Bochnak\Euro-nx\Data_ecx

 

Tuto složku je vhodné pravidelně zálohovat na externí paměťové médium pro případ kolize pevného disku nebo operačního systému, kdy může dojít ke ztrátě aktuálních dat.

 

Po instalaci se pracovní ploše Windows zobrazí ikona modulu NXEC5

 

 

 

 

 

 


1.Modul NXEC5 – Start

 

Modul NXEC5 z řady EURO-NX je určen pro posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem, smykem, tlakem a tahem.

 

K řešení teplotního zatížení při požární situaci modul používá evropskou normu

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035).

 

Analýza konstrukčních prvků se provádí na základě modelů normy

ČSN P ENV 1995-1-1: 1993 (73 1701) a

ČSN P ENV 1995-1-2: 1994 (73 1701).

 

 

1.1   Spuštění modulu

 

      Spuštění modulu NXEC5:

-         START menu Windows ze složky Euro-nx

 

-         přímo ze složky ..\Bochnak\Euro-nx\NXEC5.EXE

-         z pracovní plochy Windows- ikona NXEC5

 

 

 

1.2   Ukončení aplikace

 

-         v hlavní nabídce modulu vybrat "Projekt"-> "Konec"

 

Hlavní obrazovka modulu NXEC5

 

2. Projekt

 

Projekt v modulu NXEC5 umožňuje zadání popis nového objektu odpovídajícím požadavkům  podle ČSN EN 1991-1-2:2002

 

 

2.1 Aktualizace projektu

 

Zpracování  projektu:

 

-          "Nový" – zadání nového objektu

-          "Odstranit" - vymazání objektu z databáze

-          "Otevřít" - otevře již existující objekt pro úpravu

-          "Export" - generování sestavy s výpočty

-          "Konec" - ukončení programu

 

 

 

 

 

 

Parametry projektu

 

Pro řešení analýzy požární situace z hlediska posouzení požárního úseku a analýzy konstrukčního prvku při požární situaci je nezbytné zadat základní údaje o objektu.    

Projekt - definice objektu. Formulář se aktivuje pomocí  voleb “Projekt” -> “Nový“ nebo “Otevřít

 

Dialogové okno obsahuje základní údaje o objektu podle EC1-1-2:

 

FORM 1

-         druh objektu

 

-         hustotu požárního zatížení pro daný   typ objektu

 

-         návrh aktivních protipožárních opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Požární úsek

 

Provádí se analýza požárního úseku podle Eurokódu 1. Část 1-2. Zadávají se parametry nutné pro návrhový požár - výpočet hustoty požárního zatížení a geometrické parametry požárního úseku.

Požární úsek se aktualizuje:

-          přidání nového - pomocí tlačítka "Úsek" ve stromu "Požární úsek/Profil"     

-          úprava stávajícího - pomocí tlačítka "Edit" na vybraném úseku

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Parametry požárního úseku

 

 

Parametry požárního úseku se zadávají v souladu s ČSN EN 1991-1-2:2002. Zadané hodnoty umožňují výpočet průběhu návrhového požáru podle parametrické křivky.

Dialogové okno pro aktualizaci parametrů požárního úseku  představuje formulář FORM 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 2


Hustotu požárního zatížení lze upravit pomocí tlačítka za polem pro qf,k  zadáním hodnot výhřevnosti a hmotnosti hořlavých látek výběrem z tabulky E.3 v EC1-1-2 příloha E

 

 

Export parametrů požárního úseku

 

Parametry požárního úseku lze exportovat do sestavy pomocí tlačítka "Export".

 

Zpracování sestavy parametrů požárního úseku

 

-          na vybraném úseku stlačit tlačítko "Export"

-          zobrazí se okno s vypočtenými hodnotami

-          v okně lze provádět úpravy a následně uložit

       pomocí tlačítka "Uložit jako"

 

-          formát RTF - lze otevřít např. pomocí aplikace Word

-         formát HTML - vygeneruje soubor, který lze otevřít v aplikaci

       Internet Explorer resp. uložit na webový server

-         pomocí tlačítka "Tisk" se exportovaná (resp. upravená) sestava

       vytiskne na tiskárnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 3

 

 

 

 

 

 

 

 


Teplotní zatížení při požární situaci

 

Modul NXEC5 umožňuje řešení teplotního zatížení při požární situaci. Návrhový požár lze simulovat 2 způsoby:

 

- normová teplotní křivka (ISO 834)

- parametrická křivka podle ČSN EN 1991-1-2, příloha A

 

  Návrhový požár

 

-         pro řešení návrhového požáru je nutno zadat parametry

              požárního úseku

-          parametry požárního úseku se zobrazí po aktualizaci

              v pravé části hlavní obrazovky modulu

-          pomocí tlačítek "Data" se zadávají parametry konstrukcí

              ohraničujících požární úsek a otvorů ve svislých konstrukcích

-          tlačítko "Graf" zobrazí vybrané teplotní křivky požáru

 

 

 

FORM 4

 

 

 

 

 


3. Analýza konstrukčního prvku

 

Po analýze požárního úseku se definují  parametry konstrukčního prvku z hlediska zatížení za běžné teploty a při požární situaci. Modul umožňuje řešení analýzy konstrukčního prvku pro následující zatěžovací případy:

 

-         ohyb (nosníky)

-         vzpěrný tlak (tlačené prvky, sloupy)

-         tah (tažené prvky)

-         smyk (nosníky)

 

3.1 Parametry konstrukčního prvku

 

Nový konstrukční prvek se zadává pomocí tlačítka  na hlavní obrazovce modulu. Zobrazí se dialogové okno pro zadání základních parametrů prvku pro jeho další analýzu při pokojové teplotě a za požáru.

 

-         zobrazí se dialogové okno FORM 5 pro aktualizaci návrhových parametrů prvku.

Údaje se zadávají v souladu s EC5-1-1 a EC5-1-2

 

 

FORM 5

 

Základními vstupními parametry je průřez analyzovaného prvku (b .. šířka průřezu, h .. výška průřezu v mm) a druh materiálu – dřeva, který se vybere pomocí tlkačítka

 

 

Údaje v tabulce jsou převzaty z ČSN 49 1531 –1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 6

 

Podrobnější údaje o materiálu se zobrazí po stlačení „Data“ – zobrazí se tabulka s hodnotami charakteristických pevností vybraného dřeva

 

 

FORM 7

 

 

Třída trvání zatížení a třída vlhkosti dřeva  určuje hodnotu kmod  -  modifikační součinitel,

který zohledňuje účinek délky trvání zatížení a vlhkosti na parametry pevnosti. Jestliže se kombinace zatížení skládá ze zatížení patřících k různým třídám trvání zatížení, pak se volí zatížení s kratší dobou trvání. Např. při kombinaci zatížení stálého a krátkodobého se zvolí trvání zatížení krátkodobé.

 

Třídy vlhkosti dřeva

 

Třída 1 - je charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplot 20°C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce. Ve třídě vlhkosti 1 nepřesahuje průměrná

vlhkost dřeva 12%.

Třída 2 - je charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplot  20°C a relativní vlhkosti okolního

vzduchu přesahující 85% pouze po několik týdnů v roce. Ve třídě vlhkosti 2 nepřesahuje průměrná

vlhkost dřeva 20%.

Třída 3 - je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucí k vlhkosti vyšší než ve třídě vlhkosti 2.

Pouze výjimečně by měly být kryté konstrukce zařazeny do třídy vlhkosti 3.

 

Požární odolnost prvku lze zvýšit pláštěm požární ochrany.

 

 

Po volbě požární ochrany prvku a stlačení tlačítka   se zobrazí tabulka pro výběr požárně ochranného materiálu.

 

Tabulku lze doplňovat o další materiály.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitelé spolehlivosti

 

 

se zadávají v souladu národním aplikačním dokumentem (NAD)  ČSN P ENV 1995-1-1: 1993 resp. ČSN P ENV 1995-1-2: 1994.

 

 

(Poznámka: .v dialogovém okně FORM 5 je nutné věnovat pozornost položce "Analýza prvku - vnitřní síly" kde se volí zatěžovací případ pro mechanickou analýzu konstrukčního prvku.)

 

Po zadání parametrů analyzovaného konstrukčního prvku se na hlavní obrazovce zobrazí základní údaje

 

 

 

 

3.1.2 Parametry konstrukčního prvku pro analýzu za běžné teploty a za požáru

 

 

Po zadání konstrukčního prvku stlačení tlačítka    na hlavní obrazovce aplikace  se zobrazí dialogové okno pro zadání vstupních údajů  pro konkrétní zatěžovací případ.

 


3.1.3 Přehled formulářů pro jednotlivé zatěžovací případy

 

3.1.3.1 Ohyb

 

 

FORM 8

 

Ohybový moment Md se zadává podle údajů dodaných statikem. Pro prostý  nosník lze použít výpočet podle známých hodnot zatížení stálých a proměnných zatížení – tlačítko .

 

Pokud je zajištěna příčná a torzní stabilita nosníku, pak se pro posouzení normálového napětí za ohybu použije hodnota kcrit =  1,0. V případě, že nosník není zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě, modul provede výpočet kcrit pro kritické napětí za ohybu scrit .

h fi,dfi - je redukční součinitel pro požární situaci. Pro dřevěné konstrukce lze použít konzervativní hodnotu hfi,d  = 0,65. Po stlačení tlačítka    lze provést výpočet hfi,d  podle tabulky v dialogovém okně

 

 

FORM 9

Hodnoty dílčích součinitelů zatížení ve FORM 9 jsou přednastaveny podle NAD - ČR

Stanovení hodnoty hfi,d  má zásadní vliv na stanovení požární odolnosti analyzovaného prvku.

Součinitel kfi   = 1,25 pro rostlé dřevo resp. 1,15 pro lepené lamelové dřevo a desky na bázi dřeva (ČSN P ENV 5-1-2 čl. 2.3)

               

3.1.3.2  Smyk

 

 

FORM 10

 

Data se zadávají analogicky jako v kap. 3.1.2. V případě působení smykového napětí je nutno posoudit nosník podle toho zda má zářezy či nikoli.

 

 

FORM 11

 


3.1.3.3 Vzpěrný tlak

 

 

FORM 12

 

Pro posouzení prvku na vzpěrný tlak se doplňuje hodnota lef – podle tabulky

 

Přímé prvky

jeden konec vetknutý a druhý volný

2,0·l

oba konce připevněné kloubově

1,0·l

jeden konec uložený kloubově a druhý vetknutý

(0,75 až 0,90)·l +)

oba konce vetknuté

(0,60 až 0,70) ·l +)

oba konce i střed prvku uložené kloubově

0,5·l

 

V tabulce je l = skutečná délka tlačeného prvku.

 

+) rozdíly v hodnotách, oproti klasické teorii pružnosti, vyplývají z poddajnosti spojů prvků dřevěných konstrukcí

 

 

 

 

 

 


3.1.3.4 Tah

 

 

FORM 13

 

V případě prvků namáhaných tahem (v modulu NXEC5 - tah pouze kolmo k vláknům) je nutno při výpočtu návrhového napětí v tahu uvažovat oslabení průřezu spojovacími prostředky, otvory, výřezy apod.. Proto je dialogovém okně FORM 13 položka „Oslabení průřezu“. Tato plocha se pak odečte od průřezu prvku (bxh) a získá  tak účinná plocha Anet , která se pak použije pro výpočet návrhového napětí v tahu st,0,d. Ostatní údaje ve FORM 13 mají stejný význam jako u předcházejících typů namáhání.


4. Posouzení požární odolnosti dřevěných prvků

 

Pro posouzení vlivu požáru na prvky ze dřeva se v modulu NXEC5 aplikuje metoda účinného průřezu.. Na základě zadaných parametrů pro dřevěný prvek modul vypočítá únosnost pro účinný průřez za předpokladu, že parametry pevnosti a tuhosti nejsou požárem ovlivněny. Místo toho je pokles parametrů pevnosti a tuhosti kompenzován užitím zvětšené hloubky zuhelnatění. Matematický model pro metodu účinného průřezu je popsán v ČSN P ENV 1995-1-2:1994.

 

Pro výpočet míry b0 resp. bpar a hloubky zuhelnatění dchar  lze v modulu použít normové ( křivka požáru podle ISO 834) resp. parametrické požární namáhání (příloha D, ČSN ČSN P ENV 1995-1-2:1994)

 

 

Po stlačení tlačítka  se provede kontrolní posouzení vybraného dřevěného prvku pro vybrané požární namáhání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci vygenerované tabulky s výpočty se zobrazí zda prvek při požární situaci vyhoví či nevyhoví. Pokud prvek nesplňuje požadavky na požární odolnost, pak je třeba prvek navrhnout znovu – např. změnit parametry průřezu nebo aplikovat plášť požární ochrany (viz FORM 5 v kap. 3.l) a opět provést kontrolní výpočet.


4.1 Výstupní sestava

 

Pokud prvek vyhoví za pokojové  teploty i při požární situaci lze provést export výstupní sestavy tlačítkem  (ve stromu Požární úsek/Profil musí být označen požadovaný prvek. Sestava obsahuje podrobný výpis údajů o prvku, jeho charakteristických vlastnostech a výsledných hodnot.

 

     POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVĚNÉHO PRVKU

 

Řešení podle : ČSN P ENV 1995-1-1:1996. Eurokód 5. Část 1-1

               ČSN P ENV 1995-1-2:1997. Eurokód 5. Část 1-2

 

 

Název objektu  : Obchodní centrum

Požární úsek   : Dřevěné konstrukce

 

Parametry konstrukčního prvku

 

Označení prvku : Nosnik - ohyb - torzní a příčná stabil. zajištěna

 

Průřez         : 180/220 mm

 

Dřevo

 

Materiál: rostlé - jehličnaté

Hustota rk =   370.00 kg.m-3

Třída trvání zatížení: krátkodobé

Třída vlhkosti dřeva : 1

kmod    =     0.90

 

Délka prvku               : 5 m

Návrhová požární odolnost : R 60

 

Součinitelé pro požární situaci

kfi    =     1.25

Redukční součinitel hfi    =     0.46

 

Dílčí součinitel pro materiálové vlastnosti

gM   =  1.45

Dílčí součinitel spolehlivosti pro požární situaci

gM,fi =  1.00

 

Rozhodující zatěžovací případ : OHYB

Příčná a torzní stabilita nosníku je zajištěna.


Návrh na pokojovou teplotu

 

Ohybový moment Md  =    18.00 kN.m

Průřezový modul W = 1452000 mm3

 

Charakteristická pevnost v ohybu

fm,k    =    22.00 MPa

Návrhová pevnost v ohybu

fm,d = kmod(fm,k/gm) = 13,7 MPa

 

Posouzení normálového napětí za ohybu

sm,d <= kcrit fm,d

kcrit = 1

sm,d = Md /W = 12,4 MPa

kcrit fm,d = 13,7 MPa        .. nosník při pokojové teplotě vyhoví

 

 

Návrh na účinky požáru

 

Návrhový ohybový moment působící při požáru Mfi,d = h fi M d  = 8,28 kN.m

 

Metoda účinného průřezu

 

kmod,fi  = 1

b0       = 0,8 mm/min

d0       = 7 mm

k0 = 1

t = 60 min

 

Hloubka zuhelnatění

dchar = b0 t = 48 mm

 

Účinná hloubka zuhelnatění

def = dchar + k0 d0 = 55 mm

bfi = b - 2 def = 70 mm

hfi = h - def = 165 mm

Průřezový modul Wfi = 317625 mm3

 

Návrhová pevnost v ohybu

fm,fi,d = kmod,fi kfi (fm,k/gm,fi) = 27,5 MPa

 

Posouzení normálového napětí za ohybu

 

sm,fi,d <= kcrit,fi fm,fi,d

kcrit,fi = 1

sm,fi,d = Mfi,d /Wfi = 26,1 MPa

kcrit,fi fm,fi,d = 27,5 MPa        .. nosník na ohyb pro R 60 vyhoví

5. Databáze

 

5.1 Tabulka výhřevnosti látek

 

Volba "Databáze"->"Výhřevnost materiálů" v hlavní nabídce modulu umožňuje aktualizovat hodnoty výhřevnosti hořlavých látek pro výpočet hustoty požárního zatížení. Základní databáze obsahuje výhřevnosti látek podle tabulky E..3, EC1-1-2 z přílohy E. Údaje se používají pro teplotní  analýzu požárního úseku podle ČSN EN 1991-1-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Tabulka konstrukčních materiálu

 

Volba "Databáze"->"Konstrukční materiály" v hlavní nabídce modulu umožňuje aktualizovat hodnoty tepelně technických vlastností konstrukcí ohraničujících požární úsek (r - hustota, c- tepelná kapacita (měrné teplo), l - tepelná vodivost).

Údaje se používají pro teplotní  analýzu požárního úseku podle ČSN EN 1991-1-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Nastavení NXEC5

 

Volba "Nástroje" - > "Možnosti" v hlavní nabídce umožňuje :

 

-         nastavení cílových složek pro ukládání exportovaných souborů na záložce "Generování dokumentů - export"

 

-         nastavení pozadí grafu v exportované sestavě na záložce "Graf"

 

 

Změna cílové složky pro ukládání exportovaných sestav:

 

-         stlačit tlačítko "..." na konci pole "Cílová složka",  vyhledat složku  a stlačit OK

 

Změna pozadí grafu:

 

-         transparentní“ - v sestavě se nezobrazí barevné pozadí grafu

 

-          barva (podle obrazovky)“ - pozadí grafu bude v sestavě stejné  jako na obrazovce

        (barevné pozadí se hodní pro elektronické dokumenty pro tisk na tiskárnu je vhodné

       transparentní pozadí)